Bayiler

İstanbul Teknik Servis | Bayilerimiz


BAYİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
İş bu bayilik sözleşmesi İstanbul Teknik Servis ve
……………………………………………………………………………………
adresinde kain bayi arasında ..…/……/20.…. tarihinde akdedilmiştir. Bu sözleşmede servis veren firma olarak İstanbulteknikservis.com, alıcı taraf ise BAYİ olarak tanımlanacaktır.

 

İstanbul Teknik Servis'in Hak ve Yükümlülükleri ;

MADDE 1:
İş bu bayilik sözleşmesinin konusu, İstanbul Teknik Servis tarafından sağlanacak hizmet ve mallara aracılık edilmesine ilişkindir. Bu sözleşme ile; Bayi' ye, teknik servis hizmeti ve servis sonrası hizmetlerini verebilme yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir.

MADDE 2:
İstanbul Teknik Servis bayiye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka bayiler atamakta veya müşterilerine doğrudan kendisi hizmet vermektedir. Bu taktirde Bayi, İstanbul Teknik Servis'den herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

MADDE 3:
İstanbul Teknik Servis, servis verdiği tüm konularda ilgili ve gerekli tüm bilgileri bayiye sağlayacaktır. Bunun dışında alınan bilgilerin hatalı olmasından ve müşteri memnuniyetsizliğinden İstanbul Teknik Servis sorumlu tutulamaz.

MADDE 4:
İstanbul Teknik Servis, müşterilerinin bayi hakkındaki şikayetlerini değerlendirecek ve
değerlendirme sonucunda bayiyi uyaracaktır.

MADDE 5:
İstanbul Teknik Servis, sağladığı teknik servis hizmetnin Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı gösterecektir.

MADDE 6:
İstanbul Teknik Servisin iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bayi veya bayinin müşterilerinin zarara uğraması halinde, İstanbul Teknik Servisin sorumluluğu; her durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, istanbulteknikservis.com bayi veya bayinin müşterilerinin kar kaybı gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.

 

BAYİ' nin Hak ve Yükümlülükleri ;

MADDE 1:
Bayi, İstanbul Teknik Servis tarafından temin edilen veya önerilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın alıp, yine bu sözleşmede belirtilen mahalde sözleşme koşullarına, üretici talimat ve önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 2:
Bayi gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki servis şartları, gerekse ilerde uygulamaya konulacak yeni koşulları bayiliğe devam etmek istemesi halinde uymayı, buna ait tam sorumlulukları yüklenmeyi peşinen kabul eder.

MADDE 3:
Bayi bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi ve/veya kuruluşa devredemez..

MADDE 4:
Bayi, hiçbir nedenle İstanbul Teknik Servis telif haklarını ihlal edemez. BAYİ, İstanbul Teknik Servisin telif haklarına veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya kuruluşları İstanbul Teknik Servis'e bildirmek zorundadır.

MADDE 5:
Bayi, bu sözleşme ile servis faaliyetlerinde, İstanbul Teknik Servis ürün ve hizmetlerinin gerçek özelliklerini belirtir, şaşırtıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Bu tür davranışlarda bulunduğu takdirde bütün yasal sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6:
Bayiye bu sözleşme ile verilen haklar, İstanbul Teknik Servis'in servis kalitesinin ve servis hızının artırılması amacı ile verilmiştir.

MADDE 7:
Servis Maliyetlerine ilişkin tüm ücret ve diğer giderler bayiye aittir.

MADDE 8:
Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla bayi aldığı servis ucretlerini………….'nı peşin geriye kalan kısmını ise firmaca kabul edilmek şartıyla………. vadeli…….. ile ödeyebilecektir. Firma; peşin ödemelerin dışındaki vadeli ……..için ayrıca teminat (banka teminat mektubu veya aynı teminat,gayrimenkul vs.) isteme hakkına sahiptir.

MADDE 9:
BAYİ tarafından iş bu sözleşme şartlarının tamamı yerine getirildiği sürece İstanbul Teknik Servis bu sözleşmeyi feshetmeyeceğini taahhüt eder.

MADDE 10:
İstanbul Teknik Servis, bu sözleşmenin uygulamasını denetleme hakkına sahiptir. İstanbul Teknik Servis'in yetkili kılacağı elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucu öğrenilen bayi sırları İstanbul Teknik Servis'in yetkili kıldığı elemanlar tarafından sır olarak saklanacak ve hiçbir şekilde, hiçbir nedenle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

MADDE 11:
Bu sözleşme imza tarihinden itibaren … yıl için geçerlidir. Sözleşmenin bitiminden 1 ay önce
sözleşme taraflarca feshi ihbarda bulunmadığı takdirde sözleşme 1 yıl süreyle uzatılmış olur. İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı ve sözleşmenin bir nüshasının istanbulteknikservis.com'e ulaştığı ve kayıtlara işlendiği andan itibaren yürürlüğe girer ve 12 ay süre ile yürürlükte kalır. Bu sürenin bitiminden 30 gün önce taraflardan biri "sözleşmeyi feshettiğini" diğerine yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme kendiliğinden …. müteakip sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.

MADDE 12:
Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.

MADDE 13:
Bayi, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, İstanbul Teknik Servis'a gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İstanbul Teknik Servis herhangi bir nedenle bayilik iptali söz konusu olduğu takdirde
bayinin İstanbul Teknik Servis'e borcu bitmeden teminatlar çözülemez.

MADDE 14:
Bayi, İstanbul Teknik Servis ünvanını ve pazarladığı ürünlerin markasını, ona bağlı logo,patent, telif hakları gibi tüm haklar ve ticari itibarının İstanbul Teknik Servis'de olduğunu, hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını,aksi bir davranışın haksız rekabet teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 15:
Taraflar aşağıda belirtilen maddelerin gerçekleşmesi halinde sözleşme iptalini kabul ederler:
BAYİ'nin İstanbul Teknik Servis ile akdettiği bu sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı
davranışta bulunması halinde,bayinin ticari işletmesini devretmesi halinde,Varsa ortaklarının
hisselerini devir etmeleri halinde,bayinin ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde,sözleşmede belirtilen pazarlama ilkelerine aykırı hareket ettiği taktirde,Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Anlaşması'nı ve ''Fiyat Listesinin'' herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, (Gizlilik Anlaşmasının ihlal yaptırımları saklı olmak kaydıyla), Ana bayi veya İstanbul Teknik Servis yukarıda ve sözleşme genelindeki maddelerin birinin veya birkaçının gerçekleşmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ana bayinin ve İstanbul Teknik Servis'in fazlaya ilişkin sair tazminat talep hakkı saklıdır. Sözleşmenin iptali halinde bayi kendisinde bulunan ve İstanbul Teknik Servis'e ait sözleşme, broşür vs.araç gereçleri iade edecektir. Kazandığı hak ve sorumluluklar sona erecektir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin bayi tarafından ihlali durumunda bayinin teminatlarının İstanbul Teknik Servis'e gelir kaydedileceğini, taraflar peşinen kabul eder.

MADDE 16:
İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak hertürlü tebligatlar için taraflar, yukarıda yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslere vaki olacak değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 17:
Hukuk Mahkemeleri Usul Kanununun 287. ve diğer maddeleri gereğince taraflar, bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilaflarda istanbulteknikservis.com'in tuttuğu kart, fiş, irsaliye, fatura, bilgisayar dökümü,ticari defter gibi belgelerin kesin delil olduğunu, aksinin bayi tarafından imzalanmış belgeler ile ispat edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 18:
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 19:
İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme ve eklerindeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise B.K.,
T.T.K.,H.U.M.K.,M.K ve sair kanun hükümleri uygulanacaktır.